Obec Kamenná Poruba

Verejná vyhláška (25.4.2017-10.5.2017)

Oznámenie, že sa OU Žilina, katastrálnemu odboru v konaní vedenom pod č. ROEP KP C 32/2016 nepodarilo zistiť pobyt účastníka konania:
Hlušeková Viera bytom Dúbrava pri Liptovskom Mikuláši 032 12
Domanická Marta Hlavná 12/37, 013 14 Kamenná Poruba
pdf ROEP KP C 32/2016 7.1 MB

Verejná vyhláška (21.4.2017-6.5.2017)

Oznámenie na verejnú vyhlášku k ROEP KP C 25/2017 pre Hodás František, H.G. 86 BOX.USA
pdf František Hodás USA 1.9 MB

Verejná vyhláška (19.4.2017-4.5.2017)

Stavba:"Vodovodná prípojka + vŕtaná studňa" na pozemku KNC par. č. 2910/1 v k.ú. Kamenná Poruba pre stavebníka: Ľuboša Kaveckého
pdf Stavebné povolenie-rozhodnutie 380.4 KB

Oznámenie o uložení zásielky

Obec Kamenná Poruba oznamuje občanovi uloženie zásielky
pdf Kramár Tomáš nar. 1985 375.1 KB

Verejná vyhláška (12.4.2017-27.4.2017)

Rozhodnutie-"Ochranné pásma letiska Žilina-určenie"
pdf Dokument - "Ochranné pásma letiska Žilina-určenie" 7.6 MB

Verejná vyhláška ( 29.3.2017-13.4.2017 )

Oznámenie v konaní vedenom pod č. ROEP KP C 133/2016
pdf Dávidík Štefan, Žatec ČR 3.3 MB

Verejná vyhláška ( 28.3.2017-12.4.2017 )

Stavba:" Novostavba rodinného domu+prípojky inžinierskych sietí a žumpa"na KNC č.p. 211/2 v k.ú Kamenná Poruba pre stavebníka Ing. Marek Mičúch
pdf Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania. 620.9 KB

Verejná vyhláška ( 28.3.2017-12.4.2017 )

Stavba: "Novostavba RD+NN prípojka, žumpa, vsakovacia jama " na pozemku KNC par.č. 2910/5, 2910/4, k.ú. Kamenná Poruba-Kavecký Ľuboš
pdf Oznámenie o začatí staveného konanie a upustenie od ústneho pojednávania 895 KB

Upozornenie

Zabezpečenie ochrany lesov a lesných porastov pred požiarmi v roku 2017
pdf OR HaZZ 959.7 KB

Verejná vyhláška ( 22.3.2017-6.4.2017 )

Upovedomie o začatí konania v zmysle §7 odst.3 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
pdf ROEP KP C 25/2017-neznámy pobyt účastníka Hodás František, USA 1.6 MB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.