Obec Kamenná Poruba

Verejná vyhláška ( 23.5.2019-7.6.2019 )

Oznámenie pre účastníčku konania Vieru Hlušekovú rod. Zemánkovú
pdf Rozhodnutie ROEP KP C 17/2019 3 MB

Pozvánka

 
Deň otcov
pdf 14.6.2019 115 KB

Verejná vyhláška ( 17.5.2019-1.5.2019 )

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania
pdf Novostavba RD, prípojky IS a žumpa 1.2 MB

Pozvánka na zastupiteľstvo

pdf Pozvánka 10.5.2019 303.3 KB

Voľby do európskeho parlamentu 25.5.2019

 
obeckamennaporuba@stonline.sk
pdf Informácia pre voliča 309 KB
pdf Vyhlásenie volieb 164.5 KB
pdf GDPR-informacná povinnosť 326.3 KB

Posun autobusu linka č.32

Posun času odchodu autobusu od 9.6.2019 

Oznamujem Vám, že  bude spoj č. 32 linky 511433 posunutý o 10 min. skôr. Zmeny CP budú od 9.6.2019. Ostatné zmeny na linke 511432 Kunerad  budú vykonané podľa dohody tak, aby boli zosúladené s platným cestovným poriadkom. (prestupy a prípoje v Rajeckých Tepliciach). 

SAD Žilina

Program odpadového hospodárstva združenia obcí Rajecká dolina na roky 2016-2020

pdf Program OH združenia obcí Rajecká dolina na roky 2016-2020 990.5 KB

Komunálny a separovaný odpad

Pre našu obec je  z pohľadu odpadov najdôležitejší poplatok za  uloženie  komunálnych odpadov na skládku. Tento poplatok závisí od  úrovne vytriedenia odpadov.

Úroveň vytriedenia odpadu v našej obci za rok 2018 bola 18,76 % ( viď príloha)

V roku 2018 sme platili za uloženie komunálneho odpadu na skládku : 41,84 € s DPH/t

V roku 2019 budeme platiť pôvodnú sumu +12,0€/t  tzn. 53,84€/t

V roku 2020 pri súčasnej úrovni vytriedenia bude účtovaný poplatok za uloženie kom. odpadu na skládku  vo výške +24,00 eur za 1 tonu.tzn 65,84 €/t

Vážení spoluobčania

Ak nechceme platiť každoročne vyčšiu sumu za uskladnenie komunálneho odpadu, skúsme to spolu a začnime triediť ešte viac, aby percento vytriedeného odpadu bolo čo najvyššie a suma za uloženie komunálneho odpadu čo najnižšia.

Veríme, že spoločnými silami to dokážeme. 

Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.

 

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1

Tabuľka č. 1

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

2019

2020

2021 a nasledujúce roky

1

x ≤ 10

17

26

33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

pdf Obec Kamenná Poruba oznamuje v súlade s § 4 ods.6 zákona č.329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení n.z. v znení n.p. informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 301.9 KB
pdf Domový plastový zber na rok 2019 -POZOR ZMENA !!! 176.3 KB
pdf Vývoz KO firmou T+T na mesiac apríl 2019 110.5 KB

Ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu za rok 2018

pdf ekonomicky oprávnené náklady za OS r. 2018 184.1 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.