Obec Kamenná Poruba

Spôsob zriadenia obce Kamenná Poruba.

        Obec Kamenná Poruba je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, združujúci občanov s trvalým pobytom a subjekty sídliace , alebo vykonávajúce svoju činnosť na území obce. Obec je právnickou osobou, ktorá hospodári s vlastným majetkom a svojimi majetkovými právami. Obci môžu ukladať povinnosti a zasahovať do jeho opatrení len zákonom. (zákon SNR č.369/1990 Z.z. zo 6.septembra 1990 o obecnom zriadení ) a na základe medzinárodnej zmluvy.

 Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

 Právomoci, kompetencie samosprávy : zákon SNR č.369/1990 Z.z. zo 6.septembra 1990 o obecnom zriadení

 Popis organizačnej štruktúry samosprávy :

 • organizačný poriadok
 • organizačná štruktúra obce

Základnou právnou normou obce je Štatút obce Kamenná Poruba. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy musia byť v súlade so štatútom obce a všeobecne platnými právnymi predpismi.  
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.