Obec Kamenná Poruba

Kronika 2003 - Z histórie obce


Naša obec patrí medzi najstaršie obývané miesta v Rajeckej doline. Na základe nálezísk popolnicových cintorínov je zrejmé, že tu bola osada ešte pred príchodom Cyrila a Metoda, ktorí prišli na naše územie v roku 863.

Podľa výskumov stredovekých dejín súčasnú obec založili na zákupnom práve v prvej polovici 14. storočia. Obec sa prvýkrát pí-somne spomína v listine nitrianskeho konventu z roku 1368 ako Stephanburbaya v súvislosti so zakladaním kostola v Stránskom. Z názvu obce možno usudzovať, že jej vlastníkom bol nejaký Štefan. Druhá časť názvu je skomolenina slova Poruba. V roku 1417 už mala obec pome-novanie bez prídavného mena Kamenná, čisto len Poruba. Ďalej je obec písomne doložená v roku 1511 ako Kewporuba a v roku 1598 ako Kamenna Poruba. Svoje pomenovanie má z toho, že vznikla vo vyklčovanej - porúbanej hore na kamenistej pôde. Pôvodne patrila dedičným richtárom, neskôr šľachtickým rodom, ktoré podliehali zemepánovi lietavského hradu. Tri štvrtiny chotára patrili zemanom a len štvrtina chotára patrila poddaným. Keďže Kamenná Poruba bola vždy zemianskou obcou, v roku 1887 sa tu zriadil poštový úrad a v roku 1904 notársky úrad.

Z Kamennej Poruby sa zachoval jeden variant obrazového pečatidla z 18. storočia. Odtlačky tohto pečatidla sa objavili na listinách z ro- kov 1770-1867. V obraze zo srdca vyrastá štylizovaná kvetina s piatimi kvetmi, po bokoch srdca sú tri lístky. V kruhopise je skomolený nápis: SIGILL(um): APTHENTICUM (!) KAMENO PORUBENSIS. V roku 1996 bol prvýkrát predstavený obecný erb na základe tohto pečatidla. Erb a vlajka - symboly obce - boli v roku 1995 zaevidované v Heraldic- kom registri Slovenskej republiky.

Obyvatelia boli roľníci, čiastočne robotníci. Živili sa obrábaním pôdy a chovom dobytka, najmä malých prasiat a oviec. Chovu silných koní sa venovali furmani, ktorí zvážali drevo z hôr. V panských rybníkoch sa dochovávali pstruhy. Pestovala sa repka olejná a cukrová repa. V minulosti tu boli dve mliekárne na výrobu masla, pivovar, dva mlyny. Tri sušiarne ovocia a dve pálenice spracúvali ovocie zo záhrad.

Kedysi sa tu usadilo viacej Židov, ktorí tu mali aj svoju modlitebňu a školu. V obci je viacero prisťahovalcov z Moravy, z Kysúc a Tercho-vej.
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.