Obec Kamenná Poruba

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Podľa § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej len Zákona č. 25/2006 Z.z.) Obec Kamenná Poruba je verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.
Podľa § 22 Zákona č. 25/2006 Z.z. zriaďuje obec Kamenná Poruba na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.
Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 Z.z. zverejňuje obec Kamenná Poruba informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Verejný obstarávateľ:

 
Obec Kamenná Poruba
Sídlo: Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159,  013 14  Kamenná Poruba
Číslo účtu: 5154818211/0900
IBAN: SK66 0900 0000 0051 5481 8211
IČO: 00648906
DIČ: 2020639005
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Štatutárny zástupca: Ing. Pavol Sandanus,  starosta obce
e-mail: obeckamennaporuba@stonline.sk
Telefon: +421 41 5498332
Fax: +421 41 5498332
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.