Obec Kamenná Poruba

                                Územné plánovanie a stavebný poriadok
 
 
Podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. a územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je obec stavebným úradom.
Zabezpečovanie funkcie stavebného úradu vykonáva obec v rámci preneseného výkonu štátnej správy na základe § 5 pís.a ň bodu 1. zákona č.608/2003 z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie ,stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Právomoc stavebného úradu nadobúda obec v zmysle uvedených právnych 
predpisov v celom rozsahu a v správnom konaní vedenom podľa príslušných ustanovení stavebného zákona je kompetentná vecne rozhodnúť.
 
V súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa obce môžu dohodnúť na spolupráci - na zabezpečenie kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania samosprávnej pôsobnosti obcí vo veciach preneseného výkonu štátnej správy-kompetencií, v zmysle zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a zriadiť spoločný obecný úrad na základe zmluvy.
 
  •  Stavebnú agendu vybavuje Obecný úrad v Kamennej Porube            Ing. Huljaková Emília
 
  • Odbornú prípravu podkladov na rozhodovaciu činnosť na úseku územného plánovania a stavebného poriadku zabezpečuje Spoločný stavebný úrad Rajecké Teplice-Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice    
 
 
  
p.Ivana Szmeková
tel. : 041 509 9063
 
 
Stránkové hodiny Spoločného stavebného úradu v Rajeckých Tepliciach
 
Pondelok 07:30-12:00 hod. 12:45-15:30 hod.
Utorok 07:30-12:00 hod. 12:45-15:30 hod.
Streda 07:30-12:00 hod. 12:45-17:30 hod.
Štvrtok Nestránkový deň  
Piatok 07:00-12:00 hod. 12:45-14:30 hod.

 
Potrebné žiadosti a formuláre pre stavebný úrad nájdete v sekcii
Tlačivá a formuláre.
 
 
 
 
 
 
 
 
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.