Obec Kamenná Poruba

Hlásenie trvalého pobytu občana
 
Hlásenie trvalého a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č.253/1998 z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v z.n.p. a príslušné ustanovenia občianského zákonníka.
Občan je povinný predložiť:
  • platný občiansky preukaz ,ak občiansky preukaz nemá ( skončila platnosť, stratený, odcudzený ), občan predkladá pri hlásení pobytu ohlasovni "Potvrdenie o občianskom preukaze".
  • ak ide o hlásenie trvalého pobytu dieťaťa do 15 rokov predkladaá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa
  • ak občan nemá na území SR evidovaný trvalý pobyt, predkladá pri hlásení pobytu ohlasovni platný cestovný doklad SR,ak cestovný doklad nemá ( skončila mu platnosť alebo nie je vydaný),občan predkladá ohlasovni osvedčenie o štátnom občianstve SR
  • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti ( napr. výpis z listu vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu ).
  • občan pri hlásení pobytu predkladá písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti , toto potvrdenie sa nevyžaduje ,ak ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka , alebo ak ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti, alebo ak ide o prihlásenie manžela,alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, alebo spoluvlastníka, alebo ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci prejavia súhlas s prihlásením občana svojim podpisom osobne pred zamestnancom ohlasovne priamo na zadnú stranu " Prihlasovacieho lístka na trvalý pobyt" .
 
Hlásenie prechodného pobytu občana
 
Prechodný pobyt občan hlási v prípade, ak sa zdržiava mimo svojho trvalého pobytu dlhšie ako 90 dní, tento pobyt hlási i občan trvalo žijúci v zahraničí a pobyt na území SR mu bude trvať dlhšie ako 90 dní.
Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Občan pri hlásení prechodného pobytu predkladá všetky doklady ako v prípade hlásenia trvalého pobytu.
 
Potvrdenie o pobyte
 
Potvdenie o pobyte ohlasovňa vydáva občanovi na požiadanie.
Za vydanie potvrdenia o pobyte sa vyberá správny poplatok podľa pol.8 prílohy zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v z.n.p. v sume 5,0 €.
 
Zrušenie trvalého pobytu občanovi
 
Vlastník, alebo spoluvlastníci môžu podať ohlasovni návrh na zrušenie trvalého pobytu občanom v jeho nehnuteľnosti hlásených. Návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu. V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť , predkladá občiansky preukaz a list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace.
 
Poskytovanie oznámenia o mieste pobytu
 
Ohlasovňa poskytuje na základe písomnej žiadosti ( nie telefonicky, ani mailom) právnickej osoby alebo fyzickej osoby oznámenie o mieste pobytu obyvateľa. Za každé poskytnutie informácie o mieste pobytu sa vyberá správny poplatok.
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.