Obec Kamenná Poruba

Verejná vyhláška (18.8.2017-2.9.2017)

 
Stavba: Novostavba hospodárskej budovy s garážou na par.č. 373/1,374/2,374/1 CKN v k.ú. Kamenná Poruba pre stavebníka: Peter Mičech a manž. Lucia Mičechová Potočná 260/25, 013 14 Kamenná Poruba
pdf Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania 223 KB

Verejná vyhláška (23.8.2017-7.9.2017)

Stavba:
Objekty: "9009-Kamenná Poruba, Zaústenie DTS pre IBV Ščipová"
               SO 01-Navrhované NN zemné káblové vedenie
               SO 02 Narrhované NN vzdušné káblové vedenie
navrhovanej na pozemkoch-líniová stavba ( lokalita horný koniec)pre stavebníka:
SSE-Distribúcia a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
pdf Stavebné povolenie 1.4 MB

Verejná vyhláška (4.9.2017-19.9.2017)

 
Stavba:"Novostavba RD, prípojky IS ( vodovodná, kanalizačná splašková, kanalizačná dažďová, plynová  elektrická ) a žumpa na par. č.2159/6,2159/1,2160/1,2955/1 KNC v k.ú. Kamenná Poruba pre stavebníka : Martin Novosad Ottlýkovská 357/1, 013 14 Kamenná Poruba
pdf Oznámenie o začatí stavebného konania 1.2 MB

Verejná vyhláška ( 4.9.2017-19.9.2017)

 
Stavba:" Novostavba RD, žumpa, prípojky IS a samostatne stojaca garáž" na par.č. 1726/60,1726/7,1726/2 KNC v k.ú. Kamenná Poruba pre stavebníka: Peter Hodás a Ing. Mária Hodásová Dlhá 313/34, 013 14 Kamenná Poruba
pdf Oznámenie o začatí stavebného konania 1.1 MB

Verejná vyhláška (19.9.2017-4.10.2017)

 
Stavba: " Novostavba multifunkčného objektu " pre stavebníka : Obec Kamenná poruba Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Kasmanom, IČO: 00648906
pdf Zmena lehoty dokončenia stavby 259.1 KB

Verejná vyhláška ( 27.9.2017-12.10.2017)

 
Stavba: Vodovodná prípojka a vŕtaná studňa pre rodinný dom stavebníka: Peter Hodás a Ing. Mária Hodásová Dlhá 313/34, 013 14 Kamenná Poruba
pdf Stavebné povolenie-studňa 1.4 MB

Verejná vyhláška ( 9.10.2017-24.10.2017)

 
Stavba:" Novostavba hospodárskej budovy s garážou " pre stavebníka : Peter Mičech a Lucia Mičechová Potočná 260/25, 013 14 Kamenná Poruba na pozemkoch par.č. 373/1, 374/2, 374/1 KNC v k.ú. Kamenná Poruba
pdf Stavebné povolenie 5.7 MB

Verejná vyhláška ( 11.10.2017-26.10.2017)

 
Stavba:"Novostavba RD+NN prípojka, studňa, žumpa pre stavebníka : Martin Dávidík a Martina Dávidíková Hlavná 180/229, 013 14 Kamenná Poruba  na par.č. 2246/6 KNC v k.ú. Kamenná Poruba
pdf Oznámenie o začatí konania o predĺžení termínu dokončenia stavby 586.4 KB

Verejná vyhláška (24.10.2017-8.11.2017)

 
Stavba: " Novostavba RD, prípojky IS a žumpa" pre stavebníka : Martin Novosad Ottlýkovská 357/1, 013 14 Kamenná Poruba v zastúpení spoločnosťou SdD s r o. na par. č. 2159/6,2159/1,2160/1,2955/1 KNC v k.ú. Kamenná Poruba
pdf Stavebné povolenie 6 MB

Verejná vyhláška (24.10.2017-8.11.2017)

 
Stavba:"Novostavba RD ,žumpa, prípojky IS, samostatne stojaca garáž" pre stavebníka: Peter Hodás a Ing. Mária Hodásová Dlhá 313/34, 013 14 Kamenná Poruba na par.č. 1726/60,1726/7,1726/2 KNC v k.ú. Kamenná Poruba
pdf Stavebné povolenie 2.5 MB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.