Obec Kamenná Poruba

Verejná vyhláška ( 22.8.2018-6.9.2018)

 
"SKV Žilina-Kamenná Poruba, ul. Štamberky Rekonštrukcia vodovodu " na pozemku p.č. 2941, 2958, 2938/3,3025/1, k.u. Kamenná Poruba pre stavebníka SEVAk a.s. Žilina, Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina
pdf Územné rozhodnutie 6.1 MB
pdf Situácia 1.1 MB

Verejná vyhláška ( 24.8.2018-8.9.2018)

 
Novostavba RD+prípojky IS, studňa, účelová komunikácia na par.č. 974/28,974/92,2995/1,1003/1,1003/3,1003/6 v k.ú. Kamenná Poruba pre stavebníka Richard Svitek Ottlýkovská 447/25, 013 14 Kamenná Poruba
pdf Územné rozhodnutie 273.4 KB
pdf Situácia 244.1 KB

Verejná vyhláška ( 13.9.2018-28.9.2018)

 
Stavebník : SD a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina IČO: 36442151 -líniová stavba : 9909- Kamenná Poruba, Zaústenie DTS pre IBV Ščípová" v k.ú. Kamenná Poruba ( lokalita horný koniec)
pdf Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním 1.2 MB

Verejná vyhláška (4.10.2018-19.10.2018)

 
Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice, Námestie SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice -Zmena stavby:
Kamenná Poruba , rozšírenie splaškovej kanalizácie objekt SO 02 -Prekládka vodovodu na par. č. 2944/1 KNC v k.ú. Kamenná poruba
pdf Rozhodnutie 7.6 MB

Verejná vyhláška (9.10.2018-24.10.2018)

 
Stavebníka: Richard Svitek Ottlýkovská 447/25, 013 14 Kamenná Poruba v zastúpení SdD s r.o. Škultétyho 28, 010 01 Žilina na par.č. 974/28, 974/92,2995/1,1003/1,1003/3,1003/6 KNC v k.ú. Kamenná Poruba
pdf Oznámenie o začatí SP-studňa 278.6 KB
pdf Oznámenie o začatí SP-RD+IS 181.6 KB
pdf Oznámenie o začatí SP-účelová komunikácia 178.3 KB

Verejná vyhláška (8.10.2018-23.10.2018)

 
Zmena a doplnok č.2 ˇUzemného plánu obce Kunerad
pdf Rozhodnutie zo zisťovacieho konania 1.7 MB

Verejná vyhláška (9.10.2018-24.10.2018)

Stavebník: Richard Kadák Hlavná 206/275, 013 14 Kamenná Poruba a Klaudia Kadáková Ottlýkovská 395/38, 013 14 Kamenná Poruba na par. č. 2171/1, 2171/2 v k.ú. Kamenná Poruba
pdf Oznámenie o začatí SP-RD+IS 180.5 KB
pdf Oznámenie o začatí SP-studňa 277.7 KB

Verejná vyhláška (9.10.2018-24.10.2018)

 
Stavebník : Prameň Kamenná Poruba s r.o. Nám SNP 2/2, 015 01 Rajec
pdf Oznámenie o predĺžení platnosti rozhodnutia č. 13/2908/2013 zo dňa 25.9.2014 143.9 KB

Verejná vyhláška (23.10.2018-7.11.2018)

Pre stavebníka Stredoslovenská distribučná a.s. Pri Rajčianke 2927/8 , 010 01 Žilina
pdf Kolaudačné rozhodnutie 555 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.