Obec Kamenná Poruba

Verejná vyhláška (11.1.2018-26.1.2018 )

Stavba: " Oporný múr s oplotením a terénne úpravy " pre stavebníka: Lukáš Vereš a Barbora Verešová Ďurčiná 72, 015 01 Rajec na pozemkoch par. č. 880/1,880/2,880/3 KNC v k.ú. Kamenná Poruba
pdf Stavebné povolenie 1.6 MB
pdf Situácia 1.8 MB

Verejná vyhláška ( 17.1.2018-1.2.2018)

Stavba. Dopravné napojenie obce Kamenná Poruba z cesty do Kuneradu pre stavebníka Prameň Kamenná Poruba s r.o. Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec na pozemkoch registra C ...v katastrálnom území Kamenná Poruba a v katastrálnom území Konská
pdf Oznámenie o začatí predĺženia platnosti zozhodnutia o umiestnení stavby 222 KB

Verejná vyhláška ( 17.1.2018-1.2.2018)

 
Stavba:Novostavba RD, prípojka NN, splašková kanalizácia do žumpy, dažďová kanalizácia do vsaku, oplotenie pre stavebníka: Ing. Marek Dubeň a Ing. Lenka Dubeňová Kunerad 57 pa par.č. 974/25 KNC v k.ú. Kamenná Poruba
pdf Stavebné povolenie 2.4 MB
pdf Situácia osadenia stavby 1.3 MB

Verejná vyhláška ( 17.1.2018-1.2.2018)

Líniová stavba: Kamenná Poruba -horný koniec: rekonštrukcia NN siete pre stavebníka : SSE-Distribúcia a.s. Pri Rajčianke 
2927/8, 010 47 Žilina IČO: 36442151 -v k.ú. Kamenná Poruba a k.ú. Rajec  ( lokalita Kamenná Poruba -horný koniec cez Porubskú dolinu po ústie doliny Glozová 
pdf Oznámenie o začatí stavebného konania 790.6 KB

Verejná vyhláška ( 31.1.2018-15.2.2018)

 
Stavba: Novostavba RD +NN prípojka, studňa, žumpa pre stavebníka : Augustín Záň Kamenná Poruba, 013 14 na par. č. 2289/11 KNC v k.ú. Kamenná Poruba
pdf Zmena stavby pred jej dokončením-rozhodnutie 1.7 MB

Verejná vyhláška ( 31.1.2018-15.2.2018)

 
Stavba: Novostavba garáže a skladu pre stavebníka: Martin Kavecký, Hlavná 128/139, 013 14 Kamenná Poruba a Daniela Kavecká Ottlýkovská 376/22, 013 14 Kamenná Poruba na par.č. 992/1 a 992/3 KNC v k.ú. Kamenná poruba
pdf Stavebné povolenie 4.1 MB
pdf Situácia osadenia stavby 1.4 MB

Verejná vyhláška ( 7.2.2018-22.2.2018)

 
Stavba: Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby -studne a povolenie na odber podzemnej vody pre stavebníka Ing. Marek Dubeň a Ing. Lenka Dubeňová Kunerad 57, na par. č. 974/25 k.u. Kamenná Poruba
pdf Oznámenie o začatí konania o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a na vydanie povolenia na odber podzemnej vody s upustením od ústneho pojednávania 1.4 MB

Verejná vyhláška ( 27.2.2018-14.3.2018)

 
Stavba: " Novostavba skladovej haly" pre stavebníka: Mária Makuková a Marián Makuka Do Dubu 42/16, 013 14 Kamenná Poruba
pdf Oznámenie o pokračovaní zlúčeného územného a stavebného konania 145 KB

Verejná vyhláška ( 1.3.2018-16.3.2018)

 
Stavba: Dopravné napojenie obce Kamenná Poruba z cesty do Kuneradu pre stavebníka : Prameň Kamenná Poruba s r.o. Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec
pdf Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia 198.5 KB

Verejná vyhláška ( 8.3.2018-23.3.2018)

 
Stavba: Vŕtaná studňa a prípojka vody pre stavebníka: Ing. Marek Dubeň a Ing. Lenka Dubeňová Kunerad 57, 013 13 Rajecké Teplice
pdf Stavebné povolenie 356 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.