Obec Kamenná Poruba

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania - "Novostavba chodníkov obce Kamenná Poruba úsek km 3,129 - 3,316, 2,54 - 3,129, a 3,316-3,895"
pdf Novostavba chodníkov obce Kamenná Poruba úsek km 3,316-3,895 965.7 KB
pdf Novostavba chodníkov obce Kamenná Poruba úsek km 3,129-3,316 963.4 KB
pdf Novostavba chodníkov obce Kamenná Poruba úsek km 2,54-3,129 968.1 KB

Verejná vyhláška ( 17.5.2019-1.5.2019 )

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania
pdf Novostavba RD, prípojky IS a žumpa 1.2 MB

Verejná vyhláška ( 28.5.2019-12.6.2019)

Nadstavba a prístavba a stavebné úpravy BD so súp. č. 238 na pozemkoch par.č. 3208/2, 3208/1 KNC v k.ú. Kamenná Poruba pre stavebníkov: Veronika Filipová a spol. Dolina 238/4, 013 14 Kamenná Poruba
pdf Rozhodnutie o prerušení konania 1 MB
pdf Výzva na doplnenie dokladov 1.2 MB

Verejná vyhláška ( 17.6.2019-2.7.2019)

 
Stavba: Kamenná Poruba-ulica Podlipie, kanalizácia
pdf Oznámenie o začatí konania na predĺženie platnosti stavebného povolenia 1.4 MB

Verejná vyhláška ( 18.6.2019-3.7.2019)

 
Novostavba RD , prípojky IS + žumpa pre stavebníka Martin Novosda Ottlýkovská 357/1, 013 14 Kamenná Poruba
pdf Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením 1.5 MB

Verejná vyhláška ( 28.6.2019-13.7.2019)

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustebie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ,, Kamenná Porubaul. Štamberky Rozšírenie vodovodu"
pdf Oznámenie o začatí stavebného konania 1003.8 KB

Verejná vyhláška (15.7.2019-30.7.2019)

Obec Kamenná Poruba Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba- stavebník podal na stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Novostavba amfiteátru na poz. CKN 951/31, 951/27 v k.ú. Kamenná Poruba
pdf Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania 860.4 KB

Verejná vyhláška (5.8.2019-20.8.2019)

Stavebníci: veronika Filipová , Jaroslav Filip...... Dolina 238/7, 013 14 Kamenná Poruba -stavba-Nadstavba prístavba a stavebné úpravy BD s.č.  238
pdf Výzva na oboznámenie sa s novými podkladmi v stavebnom konaní 1 MB

Verejná vyhláška ( 9.8.2019-24.8.2019)

Stavebné povolenie na stavbu. Novostavba amfiteátru pre stavebníka obec Kamenná Poruba
pdf Rozhodnutie 4.6 MB
pdf Situácia 2 MB

Verejná vyhláška ( 21.8.2019-5.8.2019)

Stavebné povolenie pre stavebníka Obec Kamenná Poruba lavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba -vodná stavba- Kamenná Poruba ul. Štamberky-Rozšírenie vodovodu.
pdf Stavebné povolenie 3.6 MB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.