Obec Stráža

NATUR-PACK, a.s.

Vyhlášky - hranice

pdf Vyhláška 226 1.7 MB
pdf Vyhláška 227 527.3 KB

Informácia k poskytovaniu dotácie na stravu v novom šk. roku 2021/2022

pdf Informácia k dotáciam na stravu od 01. 08. 2021 448.7 KB
pdf Čestné vyhlásenie k poskytovaniu dotácii na stravu 201.9 KB

Oznam pre občanov obce Stráža o prerušení distribúcie elektriny dňa 23. 06. 2021

pdf Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v obci Stráža dňa 23. 06. 2021 729.2 KB

Aktuálne informácie k cestovaniu - COVID 19

pdf Vyhláška č. 212 - cestovanie 306.8 KB
pdf Cestovateľský semafór 369 KB

Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu do MŠ

doc Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu dieťaťa od 17. 05. 2021 38 KB

Oznam pre rodičov detí ohľadom podávania prihlášok do MŠ Stráža

Zápis detí do materskej školy

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle §59 a §59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle §3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 438/2020 Z. z. na základe:

 • žiadosti zákonného zástupcu
 • potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať aj dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné kapacitné personálne, materiálne a iné podmienky
 • dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, pričom k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast
 • pre dieťa, ktoré dovŕši vek 5 rokov do 31. 08. 2021 je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Takéto dieťa, ktoré navštevuje našu materskú školu, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 01.  septembra 2021 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie. Rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a ktoré materskú školu nenavštevuje, je povinný dieťa prihlásiť na povinné predprimárne vzdelávanie do MŠ.

Tlačivo žiadosti je k dispozícii:

 • v budove MŠ Stráža u pani riaditeľky Bc. Ivety Hanusovej, v prípade jej neprítomnosti si žiadosti môžete vyžiadať aj od prítomných pani učiteliek,
 • na Obecnom úrade v Stráži
 • na webovej stránke obce Stráža http://www.e-obce.info/straza/ v sekci úradná tabuľa

Spôsob a termín prijímania žiadosti:

rodič môže podať vypísanú, podpísanú a lekárom potvrdenú žiadosť:

 • Osobne: v materskej škole Stráža pani riaditeľke školy pani Bc. Ivete Hanusovej
 • Poštou na adresu: MŠ Stráža, Stráža 240, 013 04  Dolná Tižina najneskôr do 31. 05. 2021.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roka 2021/2022 vydá riaditeľka Materskej školy Stráža.


 

doc Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelanie 36.5 KB

 

Sčítanie obyvateľov 2021

Dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania podľa § 8 ods. 4 zákona trvá

od pondelka 3. mája 2021 do nedele 13. júna 2021.

Obyvatelia sa môžu dosčítavať na kontaktnom mieste –

Obecný úrad Stráža v úradných hodinách alebo požiadať o mobilného asistenta na tel.čísle 041/5694001 u pani Ing. Šoporovej.

 

pdf Rozhodnutie o začatí dosčítavania 261.9 KB

SODB 2021 - sčítanie obyvateľov

 

Sčítanie obyvateľov

 • Od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021 sa realizuje elektronické  samosčítanie obyvateľov, alebo ich sčítanie s pomocou príbuzného, inej blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti.

Elektronické samosčítanie obyvateľov bude len v tomto termíne od 15.2.2021 - 31.3.2021 !

Na samosčítanie máme už len 7 dní! Nezabudnite sčítať svoje dieťa, deti sa sčítavajú samostatne!

- upozornite obyvateľov s rodinnými príslušníkmi žijúcimi v zahraničí, aby ich kontaktovali, že sa majú sčítať /ak majú stále hlásený pobyt v obci/

Pomôžte sčítať sa elektronicky svojím starším spoluobčanom a rodinným príslušníkom.

kliknite: https://www.scitanie.sk/

 Najčastejšie chyby pri sčítaní:

- nesčítané deti (samostatne pod ich RČ), 

- samostatne žijúci dôchodcovia,

- nesprávne odoslaný formulár (obyvateľ je presvedčený, že sa sčítal, ale formulár zatvoril po časti „zhrnutie“  a nedal formulár „odoslať“),

- obyvatelia bojkotujúci sčítanie (je to ich občianska povinnosť, obec má možnosť  im udeliť pokutu od 25€ do 250€),

- nevynímajúc skupinu  obyvateľov nechávajúcich si sčítanie na poslednú chvíľu

Sčítanie obyvateľov od 15. 02. 2021 - 31. 03. 2021

Oznam

 • Od 15. 02. 2021 do 31. 03. 2021 sa v Slovenskej republike realizuje elektronické  samosčítanie obyvateľov alebo ich sčítanie pomocou príbuzného, inej blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti.

Elektronické samosčítanie obyvateľov bude len v termíne od 15. 02. 2021 - 31. 03. 2021 

kliknite: https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie

https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/vzor_formulara_sk.pdf

https://vimeo.com/500925296

 

 • Od 01. 04. 2021 najneskôr do  31. 10. 2021 sa bude realizovať asistované sčítanie obyvateľov, sčítanie pomocou stacionárneho asistenta na kontaktnom mieste, mobilného asistenta na požiadanie obyvateľa a v zariadeniach kde bol určený stacionárny asistent.

O dobe, kedy sa realizuje asistované sčítanie buď na celom území SR alebo v územnom obvode príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva rozhodne predseda ŠU SR na základe stanoviska Úradu verejného zdravotníctva.

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Stráža, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.