Obec Stráža

NATUR-PACK, a.s.

Výpis uznesenia k bodu Žiadosť o zámenu pozemku o výmere 224 m2 z parcely KN - E 493/2, 490/102

pdf Uznesenie č. 28/2021 zo dňa 20. 05. 2021 129.9 KB

Rozhodnutie zriadovateľa MŠ Stráža

Z dôvodu nízkeho počtu detí vo "veľkej triede" zriaďovateľ, po dohode s riaditeľkou MŠ, rozhodol o prerušení prevádzky od zajtra, to je od 28. 09. 2021 do 01. 10. 2021. V prípade priaznivej epidemiologickej situácie bude prevádzka MŠ Stráža  opäť obnovená v pondelok 04. 10. 2021.

Oznam pre rodičov detí MŠ Stráža

Vsúvislosti so vzniknutou situáciou v dôsledku kritickej situácie v šírení prenosného ochorenia COVID-19, nielen v našej obci ale aj v celej Slovenskej republike,  oznamuje
Obecný úrad Stráža, ako zriaďovateľ Materskej školy, všetkým rodičom detí Materskej školy, že
Materská škola v Stráži ostáva od
11. 01. 2021 až do odvolania zatvorená.
Informáciu budeme priebežne aktualizovať podľa vyvinutej situácie ohľadom šírenia sa nákazy koronavírusom na území Slovenskej republiky, preto je potrebné sledovať stránku obce a facebookovú stránku Materskej školy Zvedavé kuriatka.

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina o zákaze prevádzky v "malej triede" Materskej školy, Stráža 240, 013 04  Dolná Tižina od 25. 09. 2021 do 03. 10. 2021.
pdf Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline covid - 19 119.9 KB

Vyhlášky - hranice

pdf Vyhláška 226 1.7 MB
pdf Vyhláška 227 527.3 KB

Informácia k poskytovaniu dotácie na stravu v novom šk. roku 2021/2022

pdf Informácia k dotáciam na stravu od 01. 08. 2021 448.7 KB
pdf Čestné vyhlásenie k poskytovaniu dotácii na stravu 201.9 KB

Oznam pre občanov obce Stráža o prerušení distribúcie elektriny dňa 23. 06. 2021

pdf Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v obci Stráža dňa 23. 06. 2021 729.2 KB

Aktuálne informácie k cestovaniu - COVID 19

pdf Vyhláška č. 212 - cestovanie 306.8 KB
pdf Cestovateľský semafór 369 KB

Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu do MŠ

doc Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu dieťaťa od 17. 05. 2021 38 KB

Oznam pre rodičov detí ohľadom podávania prihlášok do MŠ Stráža

Zápis detí do materskej školy

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle §59 a §59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle §3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 438/2020 Z. z. na základe:

  • žiadosti zákonného zástupcu
  • potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

  • dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať aj dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné kapacitné personálne, materiálne a iné podmienky
  • dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, pričom k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast
  • pre dieťa, ktoré dovŕši vek 5 rokov do 31. 08. 2021 je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Takéto dieťa, ktoré navštevuje našu materskú školu, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 01.  septembra 2021 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie. Rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a ktoré materskú školu nenavštevuje, je povinný dieťa prihlásiť na povinné predprimárne vzdelávanie do MŠ.

Tlačivo žiadosti je k dispozícii:

  • v budove MŠ Stráža u pani riaditeľky Bc. Ivety Hanusovej, v prípade jej neprítomnosti si žiadosti môžete vyžiadať aj od prítomných pani učiteliek,
  • na Obecnom úrade v Stráži
  • na webovej stránke obce Stráža http://www.e-obce.info/straza/ v sekci úradná tabuľa

Spôsob a termín prijímania žiadosti:

rodič môže podať vypísanú, podpísanú a lekárom potvrdenú žiadosť:

  • Osobne: v materskej škole Stráža pani riaditeľke školy pani Bc. Ivete Hanusovej
  • Poštou na adresu: MŠ Stráža, Stráža 240, 013 04  Dolná Tižina najneskôr do 31. 05. 2021.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roka 2021/2022 vydá riaditeľka Materskej školy Stráža.


 

doc Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelanie 36.5 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Stráža, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.