Obec Stráža

NATUR-PACK, a.s.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu do MŠ

doc Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu dieťaťa od 17. 05. 2021 38 KB

Oznam pre rodičov detí ohľadom podávania prihlášok do MŠ Stráža

Zápis detí do materskej školy

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle §59 a §59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle §3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 438/2020 Z. z. na základe:

 • žiadosti zákonného zástupcu
 • potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať aj dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné kapacitné personálne, materiálne a iné podmienky
 • dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, pričom k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast
 • pre dieťa, ktoré dovŕši vek 5 rokov do 31. 08. 2021 je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Takéto dieťa, ktoré navštevuje našu materskú školu, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 01.  septembra 2021 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie. Rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a ktoré materskú školu nenavštevuje, je povinný dieťa prihlásiť na povinné predprimárne vzdelávanie do MŠ.

Tlačivo žiadosti je k dispozícii:

 • v budove MŠ Stráža u pani riaditeľky Bc. Ivety Hanusovej, v prípade jej neprítomnosti si žiadosti môžete vyžiadať aj od prítomných pani učiteliek,
 • na Obecnom úrade v Stráži
 • na webovej stránke obce Stráža http://www.e-obce.info/straza/ v sekci úradná tabuľa

Spôsob a termín prijímania žiadosti:

rodič môže podať vypísanú, podpísanú a lekárom potvrdenú žiadosť:

 • Osobne: v materskej škole Stráža pani riaditeľke školy pani Bc. Ivete Hanusovej
 • Poštou na adresu: MŠ Stráža, Stráža 240, 013 04  Dolná Tižina najneskôr do 31. 05. 2021.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roka 2021/2022 vydá riaditeľka Materskej školy Stráža.


 

doc Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelanie 36.5 KB

 

Sčítanie obyvateľov 2021

Dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania podľa § 8 ods. 4 zákona trvá

od pondelka 3. mája 2021 do nedele 13. júna 2021.

Obyvatelia sa môžu dosčítavať na kontaktnom mieste –

Obecný úrad Stráža v úradných hodinách alebo požiadať o mobilného asistenta na tel.čísle 041/5694001 u pani Ing. Šoporovej.

 

pdf Rozhodnutie o začatí dosčítavania 261.9 KB

SODB 2021 - sčítanie obyvateľov

 

Sčítanie obyvateľov

 • Od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021 sa realizuje elektronické  samosčítanie obyvateľov, alebo ich sčítanie s pomocou príbuzného, inej blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti.

Elektronické samosčítanie obyvateľov bude len v tomto termíne od 15.2.2021 - 31.3.2021 !

Na samosčítanie máme už len 7 dní! Nezabudnite sčítať svoje dieťa, deti sa sčítavajú samostatne!

- upozornite obyvateľov s rodinnými príslušníkmi žijúcimi v zahraničí, aby ich kontaktovali, že sa majú sčítať /ak majú stále hlásený pobyt v obci/

Pomôžte sčítať sa elektronicky svojím starším spoluobčanom a rodinným príslušníkom.

kliknite: https://www.scitanie.sk/

 Najčastejšie chyby pri sčítaní:

- nesčítané deti (samostatne pod ich RČ), 

- samostatne žijúci dôchodcovia,

- nesprávne odoslaný formulár (obyvateľ je presvedčený, že sa sčítal, ale formulár zatvoril po časti „zhrnutie“  a nedal formulár „odoslať“),

- obyvatelia bojkotujúci sčítanie (je to ich občianska povinnosť, obec má možnosť  im udeliť pokutu od 25€ do 250€),

- nevynímajúc skupinu  obyvateľov nechávajúcich si sčítanie na poslednú chvíľu

Sčítanie obyvateľov od 15. 02. 2021 - 31. 03. 2021

Oznam

 • Od 15. 02. 2021 do 31. 03. 2021 sa v Slovenskej republike realizuje elektronické  samosčítanie obyvateľov alebo ich sčítanie pomocou príbuzného, inej blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti.

Elektronické samosčítanie obyvateľov bude len v termíne od 15. 02. 2021 - 31. 03. 2021 

kliknite: https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie

https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/vzor_formulara_sk.pdf

https://vimeo.com/500925296

 

 • Od 01. 04. 2021 najneskôr do  31. 10. 2021 sa bude realizovať asistované sčítanie obyvateľov, sčítanie pomocou stacionárneho asistenta na kontaktnom mieste, mobilného asistenta na požiadanie obyvateľa a v zariadeniach kde bol určený stacionárny asistent.

O dobe, kedy sa realizuje asistované sčítanie buď na celom území SR alebo v územnom obvode príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva rozhodne predseda ŠU SR na základe stanoviska Úradu verejného zdravotníctva.

Oznam pre občanov obce Stráža

Na základe prijatých protipandemických opatrení oznamujeme občanom, že Obecný úrad v Stráži bude od 03. 03. 2021 až do odvolania pre verejnosť zatvorený. 
Ďakujeme.
 
Kolektív obecného úradu v Stráži

Oznam o prevádzkových hodinách od 01. 03. 2021 na Pošte Dolná Tižina

Oznam - Pošta Dolná Tižina

Hodiny pre verejnosť od 01. 03. 2021

 

Pondelok                 od 8.00 hod. - 10.00 hod.          -          13.30 hod. - 14.30 hod.

Utorok                      od 8.00 hod. - 10.00 hod.          -          13.30 hod. - 14.30 hod.

Streda                      od 8.00 hod. -  09.00 hod.          -          15.00 hod. - 17.00 hod.

Štvrtok                     od 8.00 hod. - 10.00 hod.          -          13.30 hod. - 14.30 hod.

 Piatok                       od 8.00 hod. - 10.00 hod.          -          13.30 hod. - 14.30 hod.

            Sobota                                   zatvorené

            Nedeľa                                   zatvorené

Potvrdenie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

pdf Ohlásenie o vzniku odpadu za rok 2020 209.6 KB

Vyhláška UVZ SR 19/2021

pdf ÚVZ SR - vyhláška 19/2021 - 14 dni karanténa 710.4 KB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ďalej »
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Stráža, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.